Menu

Organizatorem programu "Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny", zwana dalej "KKDR" jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Program jest przeznaczony dla rodzin mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, które dzięki posiadaniu KKDR, będą mogły skorzystać z promocji przygotowanych przez partnerów programu.

KKDR wydawana jest w celu wyrównywania szans rozwojowych i życiowych dzieci z rodzin wielodzietnych, zwiększenia dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych, poprawy warunków bytowych, dzięki wprowadzeniu, koordynacji i promocji systemu ulg dla kołobrzeskich rodzin wielodzietnych stosowanych przez:

  • jednostki organizacyjne Gminy Miasto Kołobrzeg
  • inne jednostki i instytucje publiczne, kluby sportowe i stowarzyszenia
  • firmy i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Kołobrzeg

Program KKDR jest programem działającym na terenie Kołobrzegu tylko i wyłącznie w punktach wskazanych przez partnerów, którzy przystąpili do programu.

Posiadacz KKDR uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez partnerów programu, przysługuje wyłącznie posiadaczowi KKDR.