Menu

Jak otrzymać Kołobrzeską Kartę Dużej Rodziny

Program Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny to projekt Gminy Miasto Kołobrzeg. Skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Kołobrzeg, składających się z rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) oraz rodzin zastępczych z terenu miasta Kołobrzeg, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku:

  • do 18 roku życia
  • do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki
  • powyżej 25 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy

Rodziny wielodzietne zakwalifikowane do Programu będą mogły korzystać z ulg, zniżek i ofert w punktach wskazanych przez partnerów projektu, poprzez okazanie imiennej Kołobrzeskiej Karty Dużej Rodziny.

Jak otrzymać KOŁOBRZESKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY:

  • W celu otrzymania KKDR osoba uprawniona składa w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg wypełniony i podpisany wniosek. Druki wniosków są dostępne w Wydziale Obywatelskim Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 13 pok.14, sekretariacie MOPS w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15 oraz na stronie www.kolobrzeg.pl w zakładce KKDR.
  • Wniosek o wydanie KKDR rozpatrywany jest w terminie do 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia w Wydziale Obywatelskim Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 12.
  • Zgodę na wydanie KKDR wydaje Prezydent Miasta Kołobrzeg, lub upoważniona osoba.
  • Odbiór KKDR odbywa się w Wydziale Obywatelskim Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 13 pok. 14.
  • KKDR ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka).
  • KKDR jest kartą imienną, z numerem karty oraz terminem ważności karty.
  • Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 35 51 528.

KARTA WYDAWANA JEST BEZPŁATNIE!

Kartę otrzymuje bezpłatnie każdy członek rodziny wielodzietnej zakwalifikowanej do udziału w Programie.

ZOBACZ PODMIOTY OFERUJĄCE ZNIŻKI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 MAJA 2017 r.

Dla ułatwienia we wskazanych punktach będą umieszczone informacje:

Dokumenty Pobierz
Uchwała Nr XIX/238/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu "Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny"
Zarządzenie Nr 67/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych warunków przyznawania Kołobrzeskiej Karty Dużej Rodziny
Wniosek o wydanie Kołobrzeskiej Karty Dużej Rodziny
Druki wniosków są dostępne w Wydziale Obywatelskim Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 13 pok.14, sekretariacie MOPS w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15 oraz na stronie www.kolobrzeg.pl w zakładce KKDR
Deklaracja przystąpienia do programu
Druki deklaracji przystąpienia do programu będą dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 12 oraz na stronie www.kolobrzeg.pl w zakładce KKDR