Menu

Regulamin

Załącznik do Zarządzenia Nr 67/16
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Regulamin przyznawania Regulamin przyznawania Kołobrzeskiej Karty Dużej Rodziny

Wstęp

§ 1

 1. Organizatorem programu "Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny", zwana dalej KKDR jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Program jest przeznaczony dla rodzin mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, które dzięki posiadaniu KKDR, będą mogły skorzystać z promocji przygotowanych przez partnerów programu.
 2. KKDR wydawana jest w celu wyrównywania szans rozwojowych i życiowych dzieci z rodzin wielodzietnych, zwiększenia dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych, poprawy warunków bytowych, dzięki wprowadzeniu, koordynacji i promocji systemu ulg dla kołobrzeskich rodzin wielodzietnych stosowanych przez:
  1. jednostki organizacyjne Gminy Miasto Kołobrzeg,
  2. inne jednostki i instytucje publiczne, kluby sportowe i stowarzyszenia,
  3. firmy i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Kołobrzeg.

Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Program KKDR jest programem działającym na terenie Kołobrzegu tylko i wyłącznie w punktach wskazanych przez partnerów, którzy przystąpili do programu.
 2. Posiadacz KKDR uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
 3. Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez partnerów programu, przysługuje wyłącznie posiadaczowi KKDR.

Uczestnictwo w programie

§ 3

 1. Uczestnikiem programu KKDR, może być rodzina, której członkowie są mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg.
 2. KKDR wydawana jest w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert dla rodzin wielodzietnych.
 3. Kartę otrzymuje bezpłatnie każdy członek rodziny wielodzietnej zakwalifikowanej do udziału w Programie.
 4. KKDR jest kartą imienną, z numerem karty oraz terminem ważności karty.
 5. Wzór KKDR stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Przyznawanie KKDR

§ 4

 1. W celu otrzymania KKDR osoba uprawniona składa w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg wypełniony i podpisany wniosek, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Druki wniosków są dostępne w Wydziale Obywatelskim Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 13 pok.14, sekretariacie MOPS w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15 oraz na stronie www.kolobrzeg.pl w zakładce KKDR.
 3. Wniosek o wydanie KKDR rozpatrywany jest w terminie do 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia w Wydziale Obywatelskim Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 12.
 4. Zgodę na wydanie KKDR wydaje Prezydent Miasta Kołobrzeg, lub upoważniona osoba.
 5. Odbiór KKDR odbywa się w Wydziale Obywatelskim Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 13 pok. 14, w terminie określonym na druku potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie KKDR, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 6. KKDR ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka).
 7. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 35 51 528.

Katalog przysługujących ulg

§ 5

 1. Katalog podmiotów, uczestniczących w programie „Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny", w tym aktualny katalog ulg, zniżek i ofert bezpłatnych, będzie dostępny stronie internetowej www.kolobrzeg.pl w zakładce KKDR.
 2. Katalog podmiotów aktualizowany będzie w porozumieniu z partnerami programu.
 3. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg, które zostały przewidziane dla posiadaczy KKDR jest komunikat / naklejka, informująca o honorowaniu KKDR, umieszczona w witrynach podmiotów współpracujących z Gminą Miasto Kołobrzeg przy realizacji programu, stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 4. Podmioty, które są zainteresowane przystąpieniem do programu mogą zgłaszać swoją chęć udziału poprzez złożenie deklaracji i przedstawienie oferty ze zniżkami i promocjami, na druku stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Pozostałe postanowienia

§ 6

 1. Karta ważna jest przez okres 36 miesięcy od daty wystawienia, z możliwością przedłużenia ważności na kolejny okres. Wniosek o przedłużenie ważności Karty składa się nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu ważności Karty.
 2. Ważność karty wygasa w przypadku rezygnacji lub z chwilą śmierci posiadacza oraz z upływem okresu na jaki została wydana, o ile nie będzie przedłużona.

§ 7

KKDR nie jest kartą płatniczą, ani kartą kredytową.

§ 8

Właścicielem KKDR jest Urząd Miasta Kołobrzeg. W przypadku znalezienia KKDR, należy ją zwrócić do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 12.

§ 9

W przypadku zmiany danych, utraty lub uszkodzenia KKDR, osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie w formie pisemnej Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg wraz z wnioskiem o wydanie wtórnika KKDR.

Postanowienia końcowe.

§ 10

 1. Gmina Miasto Kołobrzeg zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu KKDR w każdym momencie.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu KKDR, Gmina Miasto Kołobrzeg zobowiązana jest do umieszczenia informacji o tym na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz poinformowania partnerów programu.

§ 11

Gmina Miasto Kołobrzeg nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i inne oferty proponowane posiadaczom KKDR przez partnerów programu.